Mechanische eigenschappen van het URETEK expansiehars

Voor alle URETEK expansieharsen geldt dat met de toename van de dichtheid van het geëxpandeerde materiaal ook de mechanische eigenschappen toenemen. De dichtheid van ons materiaal is sterk afhankelijk van de weerstand die het bij het expanderen ontmoet. Toegepast onder vloeren en bouwwerken volgens de URETEK FloorLift® methode varieert de volumieke massa van 70 kg/m³ tot 120 kg/m³. Geïnjecteerd in de grond volgens de URETEK DeepInjection® methode ligt dit tussen de 150 kg/m3 en 300 kg/m³. In tegenstelling tot andere injectiematerialen – vaak ca. 800-1.500 kg/m³ – verzwaart onze expansiehars de ondergrond dus minimaal. Een ideale eigenschap voor toepassing in slecht draagkrachtige bodemlagen.

URETEK expansiehars vertoont binnen bepaalde grenzen elastische eigenschappen: indien een kracht op het materiaal wordt uitgeoefend zal dit lineair evenredig met de uitgeoefende kracht inklinken. Na het wegvallen van de druk keert het materiaal tot de oorspronkelijke vorm terug. Alleen bij extreem hoge belasting waarbij de inklinking (stuik) de 10% overschrijdt, zal de interne celstructuur permanent deformeren. Het materiaal zal dan ook niet meer zijn oorspronkelijke vorm aannemen.

Testdiagrammen
De in de diagrammen weergegeven testgegevens zijn vastgesteld volgens de Amerikaanse standaard ASTM. De diagrammen hebben achtereenvolgens betrekking op de druksterkte en schuifsterkte. Op de horizontale as is de volumieke massa van de proefmonsters uitgezet, terwijl op de verticale as de sterktewaarden zijn uitgezet. Het gebied waarin de dichtheden van het geëxpandeerde URETEK-materiaal voorkomen is in alle diagrammen geel gearceerd.

Omdat het URETEK-expansiehars primair wordt gebruikt voor de consolidatie van grond en voor ophoging van verzakte bouwelementen, is het duidelijk dat vanuit praktisch oogpunt de belangrijkste eigenschap de druksterkte is. Uit de druksterktegrafiek kan worden afgeleid dat bij een dichtheid van 96 kg/m³ de druksterkte 3,2 kg/cm² = 32.000 kg/m² = 0,32 N/mm² bedraagt.

Ter illustratie: voor woningvloeren wordt gerekend met een nuttige belasting van 150 tot 200 kg/m², terwijl bij fabrieks- en magazijnvloeren een nuttige belasting van 5.000 kg/m² als extreem hoog geldt.

Bestendigheid tegen veroudering
Het certificaat voor het URETEK expansiehars is verstrekt door de Afdeling Materiaalonderzoek van de Universiteit van Hannover. Een langetermijnevaluatie van een polyurethaangroep met hoge dichtheid E165 – Caradate 30 geeft een langetermijn-ontwerplevensduur aan van minimaal 33 jaar. Voortgaand onderzoek wijst op een verlengde ontwerplevensduur die deze periode ruim overschrijdt. Dit is ook de gebruikelijke uitkomst van studies die zowel door onafhankelijke partijen als door grote grondstoffenleveranciers zijn uitgevoerd. Deze wijzen op stabiliteit en duurzaamheid op de lange termijn, zelfs in ongunstige milieus.

Thermische stabiliteit
De Universiteit van Hannover heeft een kwantitatieve beoordeling van de thermische stabiliteit in de vorm van dynamisch gewichtsverlies uitgevoerd met gebruikmaking van differentiële thermische analyse. Verwacht mag worden dat de gebruiksduur van samengestelde pijpen met E165-Caradate 50 hard schuim, en getest in overeenstemming met het onderzoeksrapport, 30 jaar zal zijn bij een continue toegestane temperatuur van 133˚C.

© 2024 URETEK BENELUX BV   |  Privacyverklaring   |  Cookiestatement   |  Begrippenlijst   |  Cookies beheren